SERVICII – SELECȚIE DE PERSONAL CONFORM OUG.109/2011

PROIECT DE FUNDAMENTARE A MĂSURILOR NECESARE PENTRU ADMINISTRAREA ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

Definiția, conform documentelor Uniunii Europene este:

”Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice este ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control  în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre activitatea publică tutelară și organele întrepriderii publice, dintre Consiliul de Administrație sau de Supraveghere, directori sau directorat, acționariat și alte organisme și persoane interesate.”

Adoptarea și aplicarea principiilor de Guvernanță corporativă a întreprinderilor publice este în măsură de a îndeplini condițiile pe care le urmăresc legiuitorii europeni și anume acela că toate firmele să aibă statutul de SOCIETĂȚI PRIVATE EUROPENE (SPE).

Planul de acțiune al Comisie Europene privind dreptul întreprinderilor publice și guvernanța corporativă, adoptat în decembrie 2012, subliniază o serie de inițiative destinate creării unui cadru juridic modern pentru întreprinderi, care să permită acționarilor să joace un rol mai activ în existența unui număr mai mare de societăți sustenabile. Acest obiectiv este considerat de o importanță deosebită pentru întreprinderile publice, pentru transparența și corectitudinea cheltuirii banului public.

Atingerea scopurilor este condiționată de selecția corespunzătoare a resursei umane și de expunerea completă și detaliată a obiectivelor  pe care le urmăresc investitorii. În contextul dat, administratorii devin factorul esențial de aplicare în politica întreprinderilor publice, enunțată și nuanțată în standarde,  a Guvernanței corporative.

În temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă ordonanța corporativă a întreprinderilor publice, OUG.109/2011.

“Având în vedere că actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici,

dat fiind faptul că întreprinderile publice – regii autonome şi societăţi comerciale la care statul deţine participaţii integrale sau majoritare – reprezintă un segment important al economiei naţionale şi, în consecinţă, lichiditatea,

solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi au o influenţă determinantă asupra stabilităţii ansamblului economiei,

dată fiind necesitatea creşterii rapide a contribuţiei reale a întreprinderilor publice la îmbunătăţirea parametrilor economiei româneşti şi la echilibrarea bugetului de stat,

în considerarea faptului că eficienţa unui operator economic depinde, în mod determinant, de performanţa managementului acestuia, de corecta implementare în funcţionarea societăţii a mecanismelor de bună guvernare,

observând că actualul cadru legislativ prezintă lacune importante în ceea ce priveşte buna guvernare a regiilor autonome, influenţând negativ performanţa economică şi competitivitatea acestora şi generând, pe cale de consecinţă, disfuncţionalităţi ale operatorilor economici cu care intră în raporturi contractuale,

constatând că legislaţia generală a societăţilor comerciale nu este adaptată specificului societăţilor de stat, neoferind premisele legislative pentru ca aceste societăţi să poată funcţiona eficient şi să reprezinte un vector de relansare economică,

având în vedere că pentru eficientizarea activităţii societăţilor de stat este necesară dezvoltarea de noi mecanisme de guvernanţă corporativă, suplimentare în raport cu cele reglementate de legislaţia generală a societăţilor comerciale şi adaptate particularităţilor societăţilor de stat,

dat fiind că, în lumina principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat, dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) pe baza celor mai avansate standarde legislative şi de bună practică a corporaţiilor, este necesar a fi instituite pârghii de garantare a obiectivităţii şi transparenţei selecţiei managementului şi a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului şi responsabilităţii deciziei manageriale, mecanisme suplimentare de protecţie a drepturilor acţionarilor minoritari şi o transparenţă accentuată faţă de public atât a activităţii societăţilor de stat, cât şi a politicii de acţionariat a statului,

având în atenţie faptul că îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor de stat reprezintă un obiectiv asumat de Guvernul României prin Scrisoarea de intenţie către Fondul Monetar Internaţional, aprobată de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuită,

întrucât neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ ar avea drept consecinţă perpetuarea actualelor disfuncţionalităţi în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, afectând capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat şi la relansarea economiei,

întrucât întârzierea în implementarea măsurilor de eficientizare a întreprinderilor publice influenţează negativ lichiditatea, solvabilitatea şi funcţionalitatea acestor societăţi, iar acest efect negativ se repercutează asupra echilibrului bugetului de stat consolidat,

date fiind importanţa acestor entităţi economice şi caracterul strategic al sectoarelor în care acestea operează, nefuncţionalitatea lor fiind de natură a conduce la dezechilibre la nivel macroeconomic,

având în vedere faptul că actualele condiţii de criză economică prelungită şi premisele economice pentru anul 2012 impun adoptarea de măsuri prompte pentru eficientizarea activităţii operatorilor economici,”

“având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ atrage încălcarea angajamentelor asumate în cadrul acordurilor cu instituţiile financiare internaţionale, cu consecinţe grave din perspectiva echilibrului bugetar,

în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă pentru asigurarea stabilităţii economiei şi a echilibrului bugetar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.”

Conform ordonanței corporative, OUG.109/2011, Unitatea Administrativ Teritorială (Autoritatea publică tutelară) poate să decidă ca în procesul de selecție, să externalizeze serviciul de selecție a aparatului administrativ și director, unui expert independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

În condițiile date, oferim serviciile SMART job HR prin constituirea Comisiei de selecție și asigurarea transparenței în procesul de selecție a aparatului administrativ și director.

Adoptarea și aplicarea principiilor de Guvernanță corporativă este în măsură de a îndeplini condițiile pe care le urmăresc legiuitorii europeni și anume acela ca toate firmele să aibă statutul de SOCIETĂȚI PRIVATE EUROPENE (SPE).

Planul de acțiune al Comisie Europene privind dreptul societăților comerciale și guvernanța corporativă, adoptat în decembrie 2012, subliniază o serie de inițiative destinate creării unui cadru juridic modern pentru întreprinderi, care să permită acționarilor să joace un rol mai activ în existența unui număr mai mare de socități sustenabile. Acest obiectiv este considerat de o importanță deosebită pentru întreprinderile publice, pentru transparența și corectitudinea cheltuirii banului public. Atingerea scopurilor este condiționată de selecția corespunzătoare a RESURSEI UMANE și de expunerea completă și detaliată a obiectivelor  pe care le urmăresc INVESTITORII. În acest context, ADMINISTRATORII devin factorul esențial de aplicare în politica societății, enunțată și nuanțată în standarde,  a Guvernanței corporative.

În conformitate cu Directiva 2013 / 34/ UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 [6], Raportul Administratorilor va avea în conținut (minimum), următoarele:

Analiza echilibrată și corespunzătoare a dezvoltării și performanței activităților întreprinderii și a poziției acesteia pe piață, corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților. Indicatorii cheie ai performanțelor financiare vor fi detaliați și dacă va fi cazul și a pierderilor nefinanciari relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la mediu și personal;

Informații despre:

a) dezvoltarea previzibilă a întreprinderii

b) activitățile în domeniul cercetării și dezvoltării

c) achizițiile de acțiuni proprii

d) utilizarea instrumentelor financiare

e) obiectivele și politicile întreprinderii în materie de management al riscului financiar, inclusiv politica de acoperire împotriva riscurilor

f) expunerea întreprinderii la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichidități și la riscul fluxului de numerar.

Declarația privind Guvernanța corporativă, conținând minim următoarele informații însușite de Administratori:

1)  cadrul de Guvernanță corporativă care se aplică entității;

2)  cadrul de Guvernanță corporativă pe care entitatea a ales să o aplice în mod voluntar. Raportul indică locul unde sunt disponibile public textele pertinente, făcăndu-se publice detaliile practicilor de Guvernanță corporativă.

3)  o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern și de gestionare a riscurilor;

4)  informare privind ofertele publice de cumpărare;

5)  descrierea modului de desfășurare și a competențelor ale Adunării Generale a acționarilor, descrierea drepturilor acționarilor și a modalităților de exercitare a ecestora;

6)  structura și modul de funcționare ale organelor de administrație, de conducere și de supraveghere(comitetele corespunzătoare, conform legii).

 • Raportul administratorilor trebuie să fie un document publicat pe site-ul de internet al întreprinderii.
 • Auditorul statutar sau firma de audit angajată în condițiile legii, trebuie să avizeze informațiile transmise.
 • Obligația de a întocmi situații financiare consolidate. Raportul consolidat al adminstratorilor conține obligatoriu ”DECLARAȚIA PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ”.

În funcție de caracteristicile concrete ale întreprinderilor mici și mijlocii, la solicitarea acționarilor și cu aprobarea organelor financiare se poate prezenta un bilanț prescurtat, dar situat obligatoriu în limitele care se vor menține.

Membrii organelor de administrație, de conducere și de supraveghere au responsabilitatea colectivă de a garanta:

–  situațiile financiare anuale;

–  faptul că situațiile financiare consolidate sunt întocmite și se publică în conformitate cu Directiva 2013 / 34 / UE.

Până la termenul limită de 20 iulie 2018, Comisia Europeană prezintă Pralamentului European, Consiliului și Comitatului Economic și Social European un raport privind situația microîntreprinderilor la nivel național, cu menționarea expresă a scutirilor acordate.

În anul 2010 a fost elaborată, de către Comisia Europeană, o CARTE VERDE intitulată ”Cadrul de Guvernanță corporativă al UE” [8]. Principiul fundamental al acestui act normativ   este următorul:

”GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ȘI RESPONSABILITATEA  SOCIALĂ CORPORATIVĂ SUNT ELEMENTE CHEIE PENTRU CONSTRUIREA  ÎNCREDERII CETĂȚENILOR ÎN PIAȚA UNICĂ.”

Trei condiții sunt esențiale pentru buna guvernanță corporativă:

 1. Consiliu de administrație performant  și eficient, care să se poată opune deciziilor nejustificate ale conducerii executive. În Consiliile de administrație trebuie să existe membrii neexecutivi profesioniști,  cu viziune, mai ales în gestionarea riscurilor. Aceștia trebuie să poată investi timp suficient în activitatea Consiliului. Rolul celui care este desemnat de investitori (prin concurs) să fie președinte al Consiliului de administrație este deosebit de important.
 2. Acționarii se implică în activitatea întreprinderii pe baza rapoartelor Consiliului de adminstrație și ale conducerii executive. În documentul analizat [8], se apreciază că actualmente, majoritatea acționarilor sunt pasivi și se concentrează numai asupra profitului pe termen scurt. Deasemenea, în condițiile actuale nu este asigurată protecția acționarilor minoritari.
 3. Calitatea informațiilor publicate de acționari și de către directorat, condiționează încadrarea cu adevărat a funcționării în condițiile guvernanței corporative. Deasemenea, calitatea procesului de selecție, adoptarea criteriilor de selecție, calificarea profesională, experiența, însușirile profesionale, independența adoptării deciziilor, diversitatea cunoștințelor, sunt etape decisive pentru politica de guvernanță corporativă.

Pentru o Politică de recrutare justă, Directive CE recomandă o pondere corespunzătoare a femeilor în Consiliile de administrație, mai mare decât cea caracteristică momentului actual în UE (12 – 15 %) și deasemenea o pondere mai mare a veniturilor variabile (remunerație variabilă, funcție de profitul realizat).

În Uniunea Europeană au fost adoptate 35 de coduri de Guvernanță corporativă, alcătuite în funcție de următoarele probleme importante:

(1)  Tratamentul echitabil al tuturor acționarilor;

(2)  Responsabilitatea Consiliului de Administrație și a Managementului / Managerilor /Directorilor;

(3)  Transparența funcționării societății (acuratețea raportărilor financiare și nefinanciare);

(4)  Responsabilitatea pentru interesele acționarilor minoritari și a partenerilor sociali;

Criteriile de selecție a aparatului administrativ și directorial se vor realiza cu luarea în considerare a specificului, a complexității activității întreprinderilor publice și a cerințelor din scrisoarea de așteptări. Documentele de lucru vor fi personalizate, conform structurii și profilului  întreprinderilor publice.

Etapele serviciilor de selecție, procedură conform OUG.109/2011:

CAP.1     SELECȚIA DOSARELOR DEPUSE DE CANDIDAȚI

ETAPA I  – PLANUL DE SELECȚIE

 1. Cercetare – componenta inițială a planului de selecție
 2. Cercetare – componenta integrală a planului de selecție

ETAPA II – LISTE CANDIDAȚI

 1. Prelucrare listă lungă de candidați
 2. Prelucrare listă scurtă de candidați

ETAPA III – PROFILUL CANDIDATULUI

 1. Stabilirea criteriilor și nivelurilor de calificare obligatorii
 2. Stabilirea criteriilor și nivelurilor de calificare opționale

ETAPA IV – PROFILUL CONSILIULUI

 1. Prelucrare – Scrisoare de așteptări
 2. Stabilirea cerințelor postului: obiective, misiuni, strategii

ETAPA V – PROCEDURA DE SELECȚIE

 1. Procedura de selecție prealabilă, Lista scurtă
 2. Procedura de selecție finală, Contract de mandat

CAP. 2  INTERVIU PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI DUPĂ CAP.1

ETAPA VI – RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE

 1. Lista scurtă – Interviu
 2. Rezumat profil candidat
 3. Punctaje obținute de candidat
 4. Declarația de intenție
 5. Propunerea de numire a membrilor consiliului de administrație/director general.

În vederea prestării din partea SMART job HR a serviciilor mai sus menționate, vă rugăm să solicitați oferta!